Zaznacz stronę

Rozeznanie cenowe nr 2/2019 – ekspert z zakresu argumentacji i matematyki.

W ramach procedury rozeznania cenowego rynku nr 2/2019 w projekcie „”Wykorzystywanie mechanizmów krytyczności do weryfikacji inteligencji tłumu w publicznych i biznesowych procesach decyzyjnych” , który zostanie złożony w naborze prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych, zapraszamy do składania ofert dot. świadczenia usług specjalistycznych na stanowisku ekspert z zakresu argumentacji i matematyki.

Opis projektu:
Projekt zakłada przetestowanie i rozwinięcie innowacyjnego systemu informatycznego – platformy do zbierania i klasyfikacji grafów argumentacyjnych, który stosowany będzie w infrastrukturze komunikacyjnej w celu optymalizacji działania związanego z argumentacyjnym podejmowaniem decyzji i maksymalizacją korzyści wynikającej z wzajemnej komunikacji i wymiany informacji. Nie trzeba będzie powtarzać raz użytych i ocenionych argumentów, błędne konkluzje i ich powody zostaną jasno przedstawione i uniknie się powielania tych samych błędów.
Celem projektu jest stworzenie platformy która zbiera informacje od społeczności, pomaga im skutecznie wymieniać poglądy i opinie oraz znajdować szczególnie istotne elementy danego problemu, które należy zaadresować. Docelowy system pomoże ludziom lepiej się komunikować, omawiać ważne zagadnienia społeczne oraz naukowe. Pozwoli też zaoszczędzić czas spędzony na poszukiwaniu informacji w internecie i uniknąć powtarzania poprawnie obalonych tez (argumentów).
Projekt zakłada opracowanie, przebadanie i wdrożenie kompletnej mechaniki zbierania argumentacji, która charakteryzuje się przede wszystkim: zdolnością do samoorganizacji dyskusji, adaptacji do różnych tematów, podejmowania decyzji na podstawie jasno rozłożonych przesłanek, odpornością na błędną argumentację i wandalizowanie bazy danych, skalowalnością, przewidywalnością – ze względu na możliwość przeglądania pełnych uzasadnień związków przyczynowo-skutkowych i relacji między argumentami, zapewniania wysokiej jakości usługi poprzez rzetelną mechanikę argumentacji i łatwy w obsłudze interfejs, przynajmniej częściową autonomiczność związaną z trenowaniem botów, które będą kopiować zachowania wzorcowych użytkowników w ocenie argumentacji lub dodawania danych, zachowaniem procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także otwartością architektury kluczowej dla użytkownika poprzez umieszczenie przesłanek i konkluzji metaargumentacyjnych, a więc właściwych też dla samej mechaniki, jako części bazy danych. Tych właśnie cech dotyczą prace B+R.
Jest to innowacyjne rozwiązanie powstałe na styku dziedzin sztucznej inteligencji i inteligencji grupowej. Dzięki ocenie poprawnej argumentacji z dyskusji tłumu, zachowuje się także ciągłość komunikacji, co zdecydowanie powinno wspomagać podejmowanie decyzji i zarządzanie wiedzą w organizacjach. Dodatkowo, projekt wykorzystuje technologie semantyczne i ma potencjał by usprawnić ich stosowanie, poprzez grafową kontekstualizację użycia różnych znaczeń semantycznych wyrazów.

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług specjalistycznych na stanowisku ekspert z zakresu argumentacji i matematyki w wymiarze zaangażowania 0,4 etatu przez okres 13 miesięcy prac przemysłowych oraz w wymiarze zaangażowania 100 godzin prac badawczo-rozwojowych (forma zatrudnienia: umowa zlecenie) nad projektem z następująco określonym zakresem obowiązków:
-udział w projektowaniu frameworku argumentacyjnego,
– opiniowanie mechaniki reprezentacji i poprawiania argumentacji,
– wybór i opiniowanie odpowiednich schematów argumentacyjnych,
– udział w projektowaniu funkcjonalności wspomagających argumentację i analizę danych,
– testowanie głównych komponentów argumentacyjnych i modeli głosowania,
– udział w projektowaniu modeli argument miningu,
– udział w pracach nad testowaniem korpusu argumentacyjnego,
– udział w testach akceptacyjnych.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego Załącznik nr 1 AiM w terminie do 13.12.2019 w formie pisemnej na adres:
Swarmcheck Sp. z o.o.
ul. Celna 6/9, Kraków 30-507
lub drogą elektroniczną na adres: j.zygucki@swarmcheck.ai

Zaproszenie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym projektem.
Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Załączniki:
Załącznik nr 1 AiM